Tim doktora


Dr Ljubiša Bocokić

Specijalista urologije, osnivač i vlasnik Poliklinike i laboratorije Bocokić

Dr Ljubiša Bocokić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1977. godine i od tada radi kao vojni lekar. Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu završava specijalizaciju iz oblasti Urologije 1989. Kao lekar specijalista Urolog radi u Vojnoj Bolnici Niš, gde postiže značajne rezultate u radu sa pacijentima i vrši dužnost načelnika odeljenja za Urologiju. Nakon toga osniva privatnu praksu iz oblasti urologije, koja se razvija i širi i do današnjih dana.

Član je Lekarske Komore Srbije.


Dr Aleksandra Bocokić

Specijalista kliničke imunologije

Dr Aleksandra Bocokić  diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 2004. godine. Diplomski rad radi na temu teških oblika psorijaze, a kasnije se usmerava na edukaciju i specijalizaciju iz oblasti imunologije. Specijalizaciju završava 2012. godine pod mentorstvom najboljih kliničkih imunologa Univerziteta u Nišu. U svom radu ima holistički pristup, registrovani je lekar kvantne medicine i akupunkture, master iz oblasti NLP-a. Član je Lekarske komore Srbije. Od samog završetka fakulteta, iskustvo stiče u privatnoj medicinskoj praksi, a trenutno je u vrhu organizacije rada u Poliklinici Bocokić.


Prim. dr sc. med. Ružica Janković Tomašević

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr Ružica Janković Tomašević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1995. godine. Dve godine kasnije počinje specijalizaciju iz oblasti interne medicine koju završava 2002. Titulu Magistra medicinskih nauka stiče 2003. godine na temu Akutni infarkt miokarda kod osoba ženskog pola. Tokom specijalističkih studija radi kao lekar u Jedinici intenzivne nege i član je Pace-Maker Centra Kliničkog centra u Nišu. Postaje Primarius 2008. godine.

Stručno se usavršava za invazivne hemodinamske poremećaje na Institutu za Kardio vaskularne bolesti, Dedinje, Beograd i u jedinici intenzivne nege u Berlinu (Charite Campus Virchow Klinicum). Učestvuje u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima iz oblasti kardiologije. Član je većeg broja strukovnih i naučnih asocijacija: Srpsko Lekarsko Društvo, Lekarska Komora Srbije, European Society of Cardiology, Yu Echo Society. Doktor nauka postaje 2016. godine kada brani doktorsku tezu na Univerzitetu u Beogradu, a tema je GDF -15 kod bolesnika sa srčanom slabošću.

Od 2014. godine deo je lekarskog tima Poliklinike Bocokić. Njeno posebno interesovanje je lečenje hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti kod menopauzalnih žena.
Član je većeg broja strukovnih i naučnih asocijacija: Evropsko udruženje Kardiologa, Udruženje Kardiologa Srbije, Evropsko udruženje za Atrijalnu Fibrilaciju, Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju i rehabilitaciju, Srpsko Lekarsko Društvo, Lekarska Komora Srbije. Autor je i koautor preko 30 radova i saopštenja publikovanih na domaćim i inostranim kongresima kardiologa i internista.


dr Vesna Veljković

Pneumoftiziolog

dr Vesna Veljković
r Vesna Veljković u Poliklinici Bocokić obavlja pregled pacijenata sa oboljenjima respiratornog sistema, kožne alergološke probe, spirometriju, bronhodilatacioni test, tumačenje radiografskih snimaka pluća i laboratorijskih nalaza. Određuje i vodi terapiju akutnih i hroničnih respiratornih oboljenja.
Radi u Klinici za pulmologiju, UKC Niš od januara 2000. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1993. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je 2005.
Stručna usavršavanja : Edukacije u okviru KME Publikacije : Koautor u stručnim radovima.
Profesionalna članstva: Član Srpskog lekarskog društva; Član Lekarske komore Srbije; Član Evropskog respiratornog društva.
Posebna interesovanja: Astma, alergijski rinitis, hronična opstruktivna bolest pluća.


Prim. dr Radiša Vitas

Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

Dr Radiša Vitas je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1982 godine. Nekoliko godina nakon toga radi kao lekar u Ribarskoj banji, a zatim počinje specijalizaciju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu iz interne medicine, koju završava 1990. godine. Kao lekar specijalista radi u Vojnoj bolnici Niš. Subspecijalista gastroenterohepatologije postaje 2001. godine. Titulu primarijusa stiče 2009. godine. Pored toga, uspešno je vršio i dužnosti Upravnika Vojne bolnice Niš.

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije. Objavljuje devet autorskih radova u časopisima na Sci listi, i koautor je više naučnih radova. Završava Nacionalnu školu ultra zvuka, kao i Školu ultrazvuka Jefferson Univerziteta.

Ponosni smo što je ovaj ugledni lekar deo tima Poliklinike Bocokić.


Prim. dr Nenad Marković

Specijalista radiologije

Dr Nenad Marković diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1976. god. Specijalizaciju iz oblasti radiologije završava na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 1986. god. Od tada radi u Vojnoj bolnici, Niš gde vrši dužnost načelnika radiološkog odeljenja punih osam godina. Zvanje Primarijusa stiče 2001. godine.

Ultrazvučna dijagnostika kojom se dr Marković bavi je neophodan deo svakog kliničkog pregleda. Dobar je prijatelj, saradnik i konsultant Poliklinike Bocokić.


Dr Tomislav Vukićević

Specijalista hematolog

Dr Tomislav Vukićević rođen je u selu Oparić, Srbija, 1951. godine. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio je na Univerzitetu u Nišu. Nakon obaveznog lekarskog staža, bio je stalno zapošljen u Domu zdravlja u Beloj Palanci, a 1980. godine je sa doktorom Životom Avramovićem formirao Zavod za kućno lečenje i medicinsku negu. 1982. godine započeo je specijalizaciju iz oblasti Interne medicine, te nakon završetka iste radi u KC Niš, najpre na Klinici za internu medicinu,a zatim od 1990. godine i na Klinici za hematologiju.
Oblast užeg interesovanja dr Tomislava Vukićevića su akutne leukemije, te je dodatnu edukaciju o dijagnostici i terapiji leukemija stekao na Klinici za hematologiju „Rebro“ u Zagrebu, a zatim je stečena znanja i kompletnu morfološku i citohemijsku dijagnostiku akutnih leukemija, kao i savremenu hemoterapiju uveo na Kliniku za hematologiju u Nišu, gde je radio
do odlaska u penziju.
Od 2019. godine svoje bogato iskustvo i veliko medicinsko znanje primenjuje i kao deo lekarskog tima Poliklinike Bocokić, lečeći pacijente sa različitim hematološkim problemima. Takođe, u Poliklinici Bocokić radi i punkciju i pregled koštane srži, što je naročito značajno kod mijeloproliferativnih i limfoproliferativnih bolesti, kao i kod anemija.


Dr Goran Luković

Specijalista urologije

Dr Goran Luković je stekao svoje osnovno i srednje obrazovanje u Leskovcu, a zatim diplomu lekara stiče na Medicinskom fakultetu u Nišu 1992. godine. Nakog toga, završava specijalističke studije iz oblasti urologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Od 2000. godine radi na Odeljenju urologije Opšte bolnice u Leskovcu, na mestu Šefa specijalističkog kabineta.
Svoj rad je oplemenio radeći i na mestu profesora Opšte hirurgije u srednoj medicinskoj školi u Leskovcu tokom 2006. i 2007. godine. U toku svog radnog veka često je učestvovao u mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu kao autor i koautor naučnih radova.
Član je Lekarske komore Srbije, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa.
Velika nam je čast da objavimo da se ovaj ugledni lekar pridružio timu Poliklinike Bocokić oktobra 2023. godine.


Prim. Dr med. sc. Danijela Tasić

Specijalista interne medicine, nefrolog, naučni saradnik

Dr Danijela Tasić je rođena 15.08.1966 godine u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu je završila decembra 1992 godine. Specijalistički ispit iz interne medicine je položila aprila 2003 godine . Završila je poslediplomske studije u oblasti nefrologije odbranom magistarske teze pod nazivom „Procena adekvatnosti peritoneumske dijalize“ avgusta 2007 godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „ Klinički modaliteti kardiorenalnog sindroma i značaj pojedinih biomarkera u njihovoj proceni“ odbranila je maja 2015 godine. U okviru obavljanja uže specijalističkog staža radila je tri meseca u KC Srbije na Klinici za nefrologiju u Beogradu. Subspecijalizaciju iz oblasti nefrologije je završila januara 2019 godine odbranivši rad “Kliničke i epidemiološke karakteristike hospitalizovanih bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega“.

Pohađala je veći broj stručnih i edukativnih seminara, kurseva i škola od kojih se izdvajaju: „ Bazični kurs iz oblasti ehosonografije abdomena i urotrakta“ marta 1996 u organizaciji Instituta za radiologiju Kliničkog centra Niš ; Kurs „ Ultrasonografija abdomena“ aprila 2005 godine u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; „Kolor dopler sonografiju perifernih vena i arterija“ decembra 2005 godine u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu; „Škola ultrazvuka u nefrologiji i urologiji“ maja 2014 godine u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. „5th Renal Failure Academy“ jun 2007 Sinaia, Romania; „ XIII Budapest Nephrology School “ Budapest Hungary avgust 2006; „ The European nephropathology Course“ Nederland Amsterdam, jun 2007; „ Vaskularni pristupi za hemodijalizu“ oktobar 2007 u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu KBC Zvezdara; „Proteomika i genomika u medicini“ Japansko-Bugarska škola u Sofiji marta 2009 godine;

Od septembra 1993 godine radi na Klinici za nefrologiju Kliničkog centra u Nišu. Član je lekarske komore Srbije, Udruženja nefrologa Srbije, Evropskog udruženja za dijalizu i transplantaciju ERA-EDTA, Srpskog i Evropskog udruženja kardionefrologa ECNA i Evropskog udruženja za hipertenziju ESH.Autor je brojnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima i više radova publikovanih u časopisima različite kategorizacije


Dr Vojislav Ćirić

Endokrinolog

Dr Vojislav Ćirić, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 2004. godine. Magisterijum iz endorkinologije je završio 2009. godine, a specijalizaciju iz Interne medicine 2014. godine. Radi na Klinici za endokrinologiju UKC Niš od 2007. godine, a kao asistent na predmetu Interna medicina – endokrinologija na Medicinskom fakultetu u Nišu od 2018. godine. Član je Lekarske komore Srbije,Srpskog lekarskog društva, EASD ( Evropske asocijacije za proučavanje dijabetesa). Učesnik domaćih i
inostranih kongresa, kurseva i drugih vidova kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti dijabetesa i endokrinologije.


Dr Karin Vasić

Specijalista pedijatrije i subspecijalista kardiologije
dr Jelena Dinić, radiologDr sci. med. Karin Vasić je nakon završetka studija kao jedan od najboljih studenata generacije zasnovala radni odnos na Medicinskom fakultetu u Nišu u svojstvu istraživača, a potom asistenta pripravnika, na predmetu Farmakologija sa toksikologijom od 2001-2007.godine. Obavezan lekarski staž obavila je kao stažista Medicinskog fakulteta u Nišu, a stručni ispit položila pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Krajem 2007.godine primljena je po konkursu Ministarstva zdravlja na Klinici za dečje interne bolesti gde radi u svojstvu specijaliste pedijatrije-subspecijaliste kardiologije do danas. Od 2018. do 2020. godine radila je u King Fahad Military Medical Complex, u Saudijskoj arabiji u svojstvu subspecijaliste, odnosno glavnog konsultanta dečije kardiologije.


Dr Jelena Dinić

Specijalista radiologije
dr Jelena Dinić, radiologDr Jelena Dinić iz Niša, posle završene srednje Medicinske škole “Dr Milenko Hadžić”, diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2006. godine.
Član je Lekarske komore Srbije.
U periodu od 6 meseci bila volonter HMP Niš.
Od 2007.godine  radila je kao doktor medicine u službi zaštite zdravlja odraslog stanovništva. Specijalizaciju iz radiologijeje  završila 2020.godine u Centru za radiologiju, KC Niš.
Član je tima Poliklinike Bocokić od početka 2021. godine.


Dr Andrija Hofman

Lekar opšte medicine

Dr Andrija Hofman je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 2014. godine. Po završetku staža i polozenog stručnog ispita postaje aktivni sportski lekar u „FSTO“ Prokuplje u periodu od 2014 – 2016. godine, gde je pratio reprezentaciju kako na domaćim tako i na utakmicama u inostranstvu. Volonter je u Crvenom krstu i HMP u Nišu. Član je Lekarske komore Srbije a od 2018. te godine postaje deo lekarskog tima Poliklinike Bocokić. Trenutno pohađa specijalističke studije iz oblasti Kliničke biohemije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.


Dr Aleksandra Lazarević

Lekar na specijalizaciji iz interne medicine

Diplomirala je 2012. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Nakon toga završava Školu rezervnih oficira na VMA u Beogradu. Radno iskustvo kao lekar opšte prakse počinje u privatnoj ordinaciji Fenix Medica u Nišu. Ubrzo završava i edukaciju za ultrazvučnu dijagnostiku štitne žlezde u školi ultrazvuka Antamedica u Beogradu. Timu Poliklinike Bocokić se priključuje 2019. godine, a od januara 2022. je i na specijalizaciji Interne medicine na Medicinskom fakultetu, Niš. Član je Lekarske komore Srbije.


Bojana Christodoulu, MEd (Open)

 Master of Education (Applied linguistics), Administrator posla

Bojana Christodoulu je diplomirala 1998. god. na Filozofskom Fakultetu, Odsek anglistika, Univerziteta u Nišu. Odlazi na Kipar gde studira grčki jezik na Univerzitetu Kipar (University of Cyprus) a zatim stiče zvanje Master of Education (Applied Linguistics/ Primenjena lingvistika) na Open University u Londonu.

Od samog osnivanja Poliklinike Bocokić je u timu, organizuje i koordinira saradnju lekara i pacijenata.